Active News

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Phòng An toàn và Thanh tra hàng hải Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh   ...

Chi tiết...

 

THÔNG BÁO khẩn về công tác chuẩn bị ứng phó sự cố bão thứ 14 (18 November 2017 )

Thông báo khẩn về công tác chuẩn bị ứng phó sự cố bão thứ 14... ...

THÔNG BÁO (07 November 2017 )

Kết quả xét tuyển viên chức Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh năm 2017 ...