Khu neo đậu, chuyển tải - Nhà Bè

Thứ Năm, 10/01/2019, 14:30 GMT+7

- Cho tàu thuyền có trọng tải đến 1000 DWT trong vùng nước bên trái luồng Sài Gòn - Vũng Tàu (khu vực Bến Cát - Nhà Bè), được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm NB1, NB2, NB3, NB4 và NB5 có tọa độ sau đây:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

(Kinh tuyến trục 106o, múi chiếu 3o)

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ( λ)

NB1

10o43’29” N

106o44’55” E

10o43’25”18 N

106o45’01”30 E

NB2

10o43’29” N

106o44’40”E

10o43’25”18 N

106o49’27”44 E

NB3

10o42’42” N

106o44’36” E

10o42’38”18 N

106o49’13”06 E

NB4

10o42’42” N

106o44’43” E

10o42’38”18 N

106o44’49”30 E

NB5

10o42’57” N

106o44’43” E

10o42’53”18 N

106o44’49”30 E

- Cho tàu thuyền có trọng tải trên 1.000 DWT, có mớn nước phù hợp neo đậu tại các vị trí trong vùng nước bên phải luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, được giới hạn bởi các đường tròn có tọa độ tâm và đường kính sau đây:

Tên điểm neo

Hệ tọa độ VN-2000

(Kinh tuyến trục 106o, múi chiếu 3o)

Hệ tọa độ WGS-84

Đường kính

(m)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Khu vực từ Mũi Đèn Đỏ tới phao 63 (khu vực 1)

NB-01

10º44’01’’09 N

106º45’39’’09 E

10º43’58’’03 N

106º45’46’’03 E

300

NB-02

10º43’52’’04 N

106º45’30’’09 E

10º43’48’’07 N

106º45’37’’03 E

500

NB-03

10º43’40’’04 N

106º45’19’’07 E

10º43’36’’08 N

106º45’26’’02 E

500

NB-04

10º43’26’’04 N

106º45’11’’04 E

10º43’22’’08 N

106º45’17’’08 E

500

NB-05

10º43’13’’01 N

106º45’05’’03 E

10º43’09’’04 N

106º45’11’’07 E

400

NB-06

10º43’00’’09 N

106º45’00’’07 E

10º42’57’’02 N

106º45’07’’02 E

400

NB-07

10º42’46’’04 N

106º44’58’’06 E

10º42’42’’07 N

106º45’05’’ E

290

NB-08

10º42’36’’09 N

106º44’59’’04 E

10º42’33’’03 N

106º45’05’’08 E

290

NB-09

10º42’27’’07 N

106º45’00’’09 E

10º42’33’’09 N

106º45’07’’03 E

290

NB-10

10º42’18’’04 N

106º45’02’’07 E

10º42’14’’07 N

106º45’09’’02 E

290

NB-11

10º42’03’’01 N

106º45’10’’01 E

10º41’59’’05 N

106º45’16’’05 E

290

NB-12

10º41’55’’01 N

106º45’16’’04 E

10º41’51’’04 N

106º45’22’’08 E

290

NB-13

10º41’47’’08 N

106º45’23’’04 E

10º41’44’’02 N

106º45’29’’09 E

290

Khu vực mũi Nhà bè (khu vực 2) – từ thượng lưu cảng xăng dầu PVOIL khoảng 150m đến  cảng VK102

NB-18

10º41’21’’07 N

106º45’22’’09 E

10º41’18’’ N

106º45’29’’04 E

320

NB-19

10º41’06’’02 N

106º45’38’’02 E

10º41’02’’05 N

106º45’44’’07 E

320