Khu neo đậu, chuyển tải - Gò Gia

Thứ Năm, 10/01/2019, 14:35 GMT+7

STT

Quy mô

Vị trí địa lý (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106o, múi chiếu 3o)

Vĩ độ

Kinh độ

1

Cho tàu thuyền có trọng tải dưới 10.000DWT

10o31’40” N

107o00’30” E

2

Cho tàu thuyền có trọng tải từ 10.000DWT đến dưới 20.000 DWT

10o31’43” N

106o59’31” E

3

Cho tàu thuyền có trọng tải từ 20.000DWT đến dưới 30.000DWT

10o31’49” N

107o00’11” E

4

Cho tàu thuyền có trọng tải từ 30.000DWT đến 50.000DWT

10o31’47” N

106o59’51” E