Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, xét tuyển vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 14/10/2019, 14:59 GMT+7

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 975/TB-CVHHTPHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

     

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, xét tuyển và danh mục tài liệu tham

 khảo dùng cho phỏng vấn, xét tuyển  vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

 

                                                Kính gửi:  .........................................................................

 

         Căn cứ Biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển vào viên chức Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/10/2019, Quyết định số 467/QĐ-CVHHTPHCM ngày 11/10/2019 về việc Phê duyệt danh sách đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh thông báo để thí sinh được biết về thời gian sát hạch và danh mục tài liệu tham khảo hướng dẫn ôn tập như sau:

          1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch:

          - Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã được đăng thông báo công khai trên trang Website và tại Bảng thông tin của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, số 633 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 14/10/2019.

          - Các thí sinh chủ động rà soát, kiểm tra lại các thông tin cá nhân trong danh sách trích ngang nêu ở Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo này, nếu phát hiện sai lệch thông tin thì kịp thời báo với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh. Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh sẽ căn cứ Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh để điều chỉnh cho phù hợp.

          2. Địa điểm xét tuyển:

          Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, số 633 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

          3. Thời gian:

          - Thời gian làm thủ tục và khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 24/10/2019 (Thứ 5).

          - Thời gian phỏng vấn, sát hạch: Dự kiến trong 02 ngày, từ ngày 24/10/2019 đến ngày 25/10/2019, Thời gian phỏng vấn và kiểm tra trắc nghiệm các môn được thông báo và niêm yết tại địa điểm xét tuyển từ ngày 14/10/2019. Nếu có thay đổi, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh sẽ thông báo cụ thể cho từng thí sinh biết.

          - Thí sinh dự phỏng vấn và kiểm tra trắc nghiệm các môn như sau:

          + Phỏng vấn về kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm xét tuyển.

          + Phỏng vấn ngoại ngữ Anh văn (Miễn phỏng vấn đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học Ngành tiếng Anh và người tốt nghiệp đại học tại nước ngoài (đã được công nhận) đào tạo bằng tiếng Anh).

          + Kiểm tra trắc nghiệm hoặc thực hành Tin học văn phòng (Miễn kiểm tra thực hành đối với thí sinh có bằng trung cấp tin học trở lên).

          4. Thông báo này thay cho Giấy triệu tập đối với từng thí sinh. Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định trên để việc kiểm tra, sát hạch đạt kết quả tốt.

          5. Thông báo này và danh mục tài liệu tham khảo hướng dẫn ôn tập được niêm yết tại Bảng thông tin và công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

          Ghi chú: Thí sinh đến dự xét tuyển phải mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân (hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác) và Thông báo này. Trường hợp thí sinh không nhận được Thông báo này (do thất lạc hoặc đến chậm) thì vẫn đến làm thủ tục dự xét tuyển theo quy định.

          Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HHVN (để b/c);

- Ban KTSH (để t/hiện);

- Ban Giám sát (để t/hiện);

- Ban Website (để đăng t/tin);

- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết, xem file đính kèm.