Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nội quy này quy định cụ thể về hoạt động hàng hải tại cảng biển Tp. Hồ Chí Minh trên cơ sở quy định của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải (Nghị định số 21/2012/NĐ-CP), Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải (Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT).

2. Vùng nước cảng biển thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BGTVT ngày 25/02/2015 của Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin, sơ đồ chi tiết nêu tại Phụ lục 1.

3.  Vùng đón trả hoa tiêu cho tàu thuyền đến và rời cảng biển thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Quyết định số 252/QĐ-CHHVN ngày 28/4/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở vùng đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin, sơ đồ chi tiết nêu tại Phụ lục 2.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nội quy này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài hoạt động tại cảng biển thành phố Hồ Chí Minh.

Các quy định về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại Nội quy này cũng được áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển.

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển thành phố Hồ Chí Minh là Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Cảng vụ”) có trụ sở và các Đại diện, trạm như sau:

1. Trụ sở:

Địa chỉ: 1A Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh;

Điện thoại: + 84 - 8 - 8255475;

Fax: + 84 - 8 - 9404828;

E-mail:  cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn,  cangvu@cvhcm.vinamarine.gov.vn

2. Đại diện Hiệp Phước:

Địa chỉ: lô C9B, khu C, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh;

Điện thoại: + 84 - 8 - …………;

Fax: + 84 - 8 - ………..;

E-mail:

3. Trạm Cát Lái:

Địa chỉ: 1295A đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q.2, TP.HCM

4. Trạm Nhà Rồng:

Địa chỉ: 5 đường Nguyễn Tất Thành, P. Cát Lái, Q.2, TP.HCM