Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020

Triển khai thực hiện Nghị định số 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Thứ Tư, 20/05/2020, 14:26 GMT+7

Nghiên cứu, thực hiện các quy định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn