Tin hoạt động

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1775/QCPH-CHHVN-A67 ngày 29/4/2016 giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Bảo vệ Chính trị V trong việc bảo đảm an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố cho các cảng biển quốc tế trong ngành hàng hải. Ngày 13 tháng 4 năm 2018, tại Chi cục Hàng hải tại Tp. Hồ Chí Minh, Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục chống khủng bố -Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống khủng bố cho các doanh nghiệp cảng biển, bến phao hoạt động trong khu vực cảng biển Tp. Hồ Chí Minh. 

Chi tiết...

 

Thông báo tuyển dụng đến ngày 15/04/2018 (09 Tháng 4 2018 )

Tuyển dụng viên chức làm việc lại phòng An toàn - An ninh hàng hải; phòng Điều phối... ...

Chất xếp hàng hóa trên boong tàu và tải trọng của tàu thuyền (06 Tháng 4 2018 )

Kính gửi: Các doanh nghiệp cảng biển trong khu vực Tp. Hồ Chí Minh  ... ...