STT

TÊN BÁO HIỆU

VỊ TRÍ BÁO HIỆU

ĐẶC TÍNH

ÁNH SÁNG

HÌNH DẠNG,

KẾT CẤU

 

TRỤ, CHẬP TIÊU

 

1            

Tiêu trước A1- Bãi Yến

10°28'47.5"N

106°56'03.1"E

Ánh sáng  trắng, chớp

nhóm 2 chu kỳ 6s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

2            

Tiêu sau A2 - Bãi Yến

10°28'59.2"N 106°55'57.4"E

Ánh sáng  trắng, chớp

nhóm 2 chu kỳ 6s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

3            

Tiêu 15

10°29'23.57"N

106°57'13.51"E

Ánh sáng xanh

lục, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, có dải đỏ nằm ngang ở giữa báo hiệu

4            

Tiêu trước B1 - Chập B1-B2

10°31'29.3"N 106°56'47"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

5            

Tiêu sau B2 - Chập B1-B2

10°31'42.2"N 106°56'46"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

6            

Tiêu trước C1 - Chập C1-C2

10°31'21.6"N 106°56'52"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 4, chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

7            

Tiêu sau C2 - Chập C1-C2

10°31'18.9"N 106°56'59.7"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 4, chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

8            

Tiêu 21

10°32'01.7"N 106°55'30.6"E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ 2,5s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang xanh lục và trắng xen kẽ

9            

Tiêu 23

10°32'06,7"N 106°54'49"E

Ánh sáng

xanh lục, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, có dải đỏ nằm ngang ở giữa báo hiệu

10             

Tiêu 16

10°31'45.9"N  106°55'00.4"E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 2,5s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

11             

Tiêu 25

10°31'13.96"N 106°54'22.29"E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ 2,5s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

12             

Tiêu 18B

10°31'00.9"N 106°54'30.8"E

Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, có một dải xanh lục nằm ngang ở giữa

13             

Tiêu 27

10°31'20.2"N 106°53'02.8"E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ 2,5s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

14             

Tiêu 24

10°31'15.5"N 106°52'19.4"E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, có một dải xanh lục nằm ngang ở giữa

15             

Tiêu trước D1 - Chập D1-D2

10°32'21.9"N 106°51'30.1"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (4+1) chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

16             

Tiêu sau D2 - Chập D1-D2

10°32'26.9"N

106°51'25.9"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (4+1) chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

17             

Tiêu 31

10°32'31.5"N 106°50'57.87"E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ 4s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

18             

Tiêu trước E1 - Chập E1-E2

10°32'29.4"N

106°50'40.1"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3 chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

19             

Tiêu sau E2 - Chập E1-E2

10°32'31.1"N

106°50'35.5"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3 chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

20             

Tiêu F

10°32'21.2"N 106°50'46.2"E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

21             

Tiêu trước G1 - Chập G1-G2

10°33'05.7"N 106°51'02.9"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 4 chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

22             

Tiêu sau G2 - Chập G1-G2

10°33'04.4"N 106°51'05.9"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 4 chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

23             

Tiêu 32

10°33'31.7"N 106°50'06.2"E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 15s

màu đỏ ở giữa có vạch ngang màu xanh

24             

Tiêu trước H1 - Chập H1-H2

10°34'36.2"N

106°50'11"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (4+1), chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

25             

Tiêu sau H2 - Chập H1-H2

10°34'41.1"N

106°50'11.1"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (4+1), chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

26             

Tiêu 35

10°34'56.9"N 106°50'05.1"E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ 2,5s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

27             

Tiêu trước T36 - Chập T36-T36B

10°35'04.1"N

106°49'49.9"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

28             

Tiêu sau T36B - Chập T36-T36B

10°35'01.2"N 106°49'51.3"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

29             

Tiêu 38

10°35'11.1"N

106°50'02.1"E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 4s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

30             

Tiêu 39

10°35'06.3"N 106°51'28.1"E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, có dải đỏ nằm ngang ở giữa báo hiệu

31             

Tiêu 42

10°35'13.0"N  106°51'16.9"E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 2,5s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

32             

Tiêu 41

10°35'35.0"N 106°51'31.0"E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ 4s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang đen và trắng xen kẽ

33             

Tiêu trước I1 - Chập I1-I2

10°35'57.9"N 106°51'32.9"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

34             

Tiêu sau I2 - Chập I1-I2

10°36'01.4"1N 106°51'33.6"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

35             

Tiêu trước J1 - Chập J1-J2

10°36'13.2"N 106°52'05.5"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 4, chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

36             

Tiêu sau J2 - Chập J1-J2

10°36'15.8"N

106°52'07.9"E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 4, chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

37             

Tiêu trước K1 - Chập K1-K2

10°37'35.4"N

106°51'22.4"E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 3, chu kỳ 12s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng và đen xen kẽ

38             

Tiêu sau K2 - Chập K1-K2

10°37'39.2"N

106°51'20.9"E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 3, chu kỳ 12s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng  và đen xen kẽ

39             

Tiêu trước L1 - Chập L1-L2

10°37'13.0"N 106°51'41.9"E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 4s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng và đen xen kẽ

40             

Tiêu sau L2 - Chập L1-L2

10°37'13.0"N  106°51'45.3"E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 4s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng và đen xen kẽ

41             

Tiêu 50

10o37’19”1N

106 o 51’10”3E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

42             

Tiêu 52

10°38'24.2"N  106°48'36.2"E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, có một dải xanh lục nằm ngang ở giữa

43             

Tiêu 54

10o37’29”9N

106o50’08”8E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 2,5s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

44             

Tiêu 56

10o38’24”2N

106o48’36”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 4s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

45             

Tiêu trước M1

Chập M1-M2

10o42’29”4N

106o44’37”5E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

46             

Tiêu sau M2 - Chập M1-M2

10o42’39”2N

106o44’28"9E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

47             

Tiêu trước N1 - Chập N1-N2

10o44’18”1N

106o45’14”5E

Ánh sáng trắng , chớp nhóm 2, chu kỳ 6s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

48             

Tiêu sau N2 - Chập N1-N2

10o44’25”8N

106o45’17”1E

Ánh sáng trắng , chớp nhóm 2, chu kỳ 6s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

49             

Tiêu 62

10o40’10”4N

106o47’00”7E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

50             

Tiêu O

10°44'25.4"N 106°44'41.3"E

Ánh sáng 3 khu vực, xanh, trắng, đỏ, chớp nhóm 4, chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

51             

Tiêu 75

10o40’41”2N

106o46’43”7E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

52             

Tiêu trước P1 - Chập P1-P2

10o45’56”6N

106o45’11”0E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (4+1), chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

53             

Tiêu sau P2 - Chập P1-P2

10o45’59”2N

106o45’12”9E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm (4+1), chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu trắng

54             

Tiêu 68

10o44’29”6N

106o45’26”3E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 2,5s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

55             

Tiêu 83

10o44’25”5N

106o44’41”3E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, có dải đỏ nằm ngang ở giữa báo hiệu

56             

Tiêu 85

10o44’44”0N

106o44’45”3E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ  3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

57             

Tiêu 87

10o28’47”6N

106o56’03”5E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ  3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục

58             

Trụ tiêu Đông Đình

10o27’14”0N

106o55’56”0E

Ánh sáng 3 khu vực, xanh, trắng, đỏ, chớp nhóm 2, chu kỳ 6s

Hình tháp lưới, toàn thân màu trắng

PHAO BÁO HIỆU

59             

Phao số 7

10o23’50”7 N

107o02’17”0E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn, chu kỳ  3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

60             

Phao số 8A

10o26’38”6 N

106o57’00”9E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

61             

Phao số 9

10o24’51”3 N

107o01’08”3E

Ánh xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

62             

Phao số 10

10o29’04”5 N

106o56’42”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

63             

Phao số 12

10o30’05”3 N

106o56’42”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

64             

Phao số 13

10°28'24.1" N  106°56'27.9"E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

65             

Phao số 15

10o28’59”3 N

106o57’00”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

66             

Phao số 17

10o30’06”3 N

106o57’00”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

67             

Phao số 14

10o31’16”5N

106o56’27”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

68             

Phao số 18

10o36’49”0 N

106o51’44”1E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

69             

Phao số 20

10o31’07”3N

106o53’37”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

70             

Phao số 22

10o31’07”4N

106o53’05”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

71             

Phao số 29

10o31’29”7N

106o52’20”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

72             

Phao số 26

10o32’00”3N

106o51’39”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

73             

Phao số 26A

10o32’41”9N

106o50’44”7E

Ánh sáng trắng,  chớp nhóm 3, chu kỳ 10s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn  màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau, số hiệu màu đỏ trên nền vàng

74             

Phao số 28

10o33’59”3N

106o50’48”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

75             

Phao số 30

10o33’14”3N

106o50’37”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

76             

Phao số 33

10o33’35”3N

106o50’17”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

77             

Phao số 34

10o34’22”3N

106o50’06”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

78             

Phao số 37

10o35’01”1N

106o50’21”7E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

79             

Phao số 40

10o35’07”6N

106o51’12”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

80             

Phao số 37A

10o35’23”1N

106o51’31”2E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 9, chu kỳ 15s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu vàng với một dải màu đen nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu). Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh hình nón nối tiếp nhau, số hiệu màu trắng trên nền đen

81             

Phao số 44

10o35’43”3N

106o51’29”2E

Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

82             

Phao số 46

10o36’08”1N

106o51’51”0E

Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

83             

Phao số 48

10°37'19.97"N 106°51'15.76"E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

84             

Phao số 43

10o36’47”3 N

106o51’43”2 E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

85             

Phao số 47

10o37’28”1N

106o50’42”5E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

86             

Phao số 55

10o39’26”3N

106o48’28”2E

Ánh sáng

xanh lục, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

87             

Phao số 57

10o39’55”3N

106o47’43”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

88             

Phao số 59

10o40’23”3N

106o47’06”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

89             

Phao số 58

10o40’20”1N

106o46’22”5E

Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

90             

Phao số 63

10o41’19”6N

106o45’51”0E

Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục có một hoặc nhiều dải đỏ quanh báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

91             

Phao số 65

10o42’11”8N

106o45’05”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

92             

Phao số 67

10o42’53”3N

106o44’51”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

93             

Phao số 60

10o43’11”3N

106o44’43”7E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

94             

Phao số 69

10o40’43”3N

106o45’7”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

95             

Phao số 71

10o44’32”3N

106o45’43”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

96             

Phao số 64

10o44’35”3N

106o45’13”8E

Ánh sáng màu

đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

97             

Phao số 73

10o44’47”8N

106o45’26”02E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

98             

Phao số 75

10o44’38”3N

106o44’44”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

99             

Phao số 77

10o45’04”3N

106o44’38”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

100         

Phao số 66

10°45'48.30"N

106°44'57.17"E

Ánh sáng màu

đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

101         

Phao số 79

10o46’09”3N

106o45’04”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

102         

Phao số 81

10o46’40”3N

106o44’38”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

103         

Phao số 68

10o47’12”6N

106o42’53”9E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình cột, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

104         

Phao số 85

10o47’08”9N

106o42’56”1E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình cột, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

105         

Phao số 70

10o47’14”8N

106o43’04”1E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình cột, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

106         

Phao số 87

10o47’12”2N

106o43’07”9E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình cột, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng