STT

TÊN BÁO HIỆU

VỊ TRÍ BÁO HIỆU

ĐẶC TÍNH

ÁNH SÁNG

HÌNH DẠNG,

KẾT CẤU

 

TRỤ, CHẬP TIÊU

1            

Tiêu 42

10o33’08”3N

106o44' 06”30E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

2            

Tiêu 50

10o35’05”5 N

1060 44’53”3E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

3            

Tiêu 47

10o34’34”1N

106o46’57”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

4            

Tiêu 53

10o35’50”5N

106o47’09”E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

5            

Tiêu 62

10o36’08”5N

106o46’19”9E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

6            

Tiêu 64

10o37’09”4N

106o45’57"E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

7            

Tiêu 61

10o38’03”6N

106o46’25”6E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

PHAO BÁO HIỆU

8            

Phao số 0

10o17’11”0N

106o58’26”2E

Ánh sắng trắng chớp dạng Mooc chữ A, chu kỳ 6s (chiều cao tâm sáng (tính từ mặt nước): 6,58m, tầm hiệu lực ban đêm: từ 3 đến 5 hải lý)

Hình tháp, toàn thân sơn sọc đứng trắng đỏ xen kẽ. Dấu hiệu đỉnh hình cầu màu đỏ, số hiệu màu đen (đường kính thân phao: 5m)

9            

Phao số 1

10o17’22”0N

106o57'35”8E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

10             

Phao số 2

10o17’13”7N

106o57’34”8E

Ánh sáng màu xanh đỏ, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

11             

Phao số 3

10o17’32”1N

106o56’14”3E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

12             

Phao số 4

10o17’23”7N

106o56’13”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

13             

Phao số 5

10o17’45”2N

106o54’43”5E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

14             

Phao số 6

10o17’34”2N

106o54’48”5E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

15             

Phao số 7

10o18’02”8N

106o54’09”7E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

16             

Phao số 8

10o18’00”4N

106o53’57”4E

Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

17             

Phao số 9

 

10o19’00”4N

106o53’15”3E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

18             

Phao số 10

10o18’54”6N

106o53’09”2E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

19             

Phao số 11

10o19’49”8N

106o52’31”0E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

20             

Phao số 12

10o19’43”2N

106o52’25”5E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

21             

Phao số 13

10o20’49”8N

106o51’37”0E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

22             

Phao số 14

 

10o20’43”9N

106o51’30”8E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

23             

Phao số 15

10°21’50”4N

106°50’42”5E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

24             

Phao số 16

10o21’44”5N

106o50’36”4E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

25             

Phao số 17

 

10°22’38”5N

106°49’58”3E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

26             

Phao số 18

 

10o22’33”8N

106o49’52”9E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

27             

Phao số 19

 

10°23’51”4N

106°48’52”7E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

28             

Phao số 20

 

10o23’46”7N

106o48’47”3E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

29             

Phao số 21

 

10o25’04”3N

106o47’47”1E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

30             

Phao số 22

10o24’59”6N

106o47’41”7E

 

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

31             

Phao số 23

 

10o26’17”3N

106o46’41”5E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

32             

Phao số 24

 

10o26’12”5N

106o46’36”1E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

33             

Phao số 25

10o27’17”9N

106o45’46”9E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

34             

Phao số 26

 

10o27’13”5N

106o45’41”1E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

35             

Phao số 27

 

10o27’56”8N

106o45’21”8E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

36             

Phao số 28

 

10o27’53”4N

106o45’15”4E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

37             

Phao số 29

18/04/2014

10o29’12”2N

106o44’54”7E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

38             

Phao số 30

10o28’36”8N

106o44’56”4E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

39             

Phao số 31

10o30’28”1N

106o44’45”8E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

40             

Phao số 32

 

10o29’22”7N

106o44’44’’5E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

41             

Phao số 33

10o31’49”2N

106o44’38”3E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng.

42             

Phao số 34

10o30’27”5N

106o44’38”6E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

43             

Phao số 35

 

10o33’10”2N

106o44’30”8E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

44             

Phao số 36

10o31’48”5N

106o44’31”1E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

45             

Phao số 37

10o34’04”4N

106o44’25”9E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

46             

Phao số 38

10o27’44”4N

106o45’29”5E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

47             

Phao số 39

 

10o34’24”3N

106o44’32”3E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

48             

Phao số 40

 

10o33’09”5N

106o44’23”6E

Ánh sáng màu đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

49             

Phao số 41

10°34’39”0N

106°45’01”4E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

50             

Phao số 43

10°34’22”1N

106°45’29”1E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

51             

Phao số 44

10o34’09”4N

106o44’18”1E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

52             

Phao số 45

10o34’36”0N

106o46’18”0E

Ánh sáng xanh lục chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

53             

Phao 46

 

 

10o34’29”8N

106o44’23”9E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10 giây

Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu

54             

Phao số 48

10o34’48”2N

106o44’42”7E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

55             

Phao số 49

 

10o35’12”0N

106o47’00”3E

Ánh sáng xanh lục chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

56             

Phao số 51

10°35’40”6N

106°47’00”4E

Ánh sáng xanh lục chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

57             

Phao số 52

10°34’55.2”N

106°45’05.7”E

Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

58             

Phao số 54

10o34’44”4N

106o46’09”3E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

59             

Phao số 55

10°36'49’’5N 106°46'16’’7E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

60             

Phao số 56

10o34’54”8N

106o46’38”4E

 

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

61             

Phao số 66

 

10°37'40”3N 106°46'01”8E

Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng (báo hiệu giới hạn về phía trái)

62             

Phao số 58

10o35’14”6N

106o46’51”3E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

63             

Phao số 60

10o35’43”7N

106o46’49”8E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

64             

Phao số 76

10o40’09”2N

106o46’06”7E

Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng (báo hiệu giới hạn về phía trái)

65             

Phao số 74

10o39’58”4N

106o45’54”6E

Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng (báo hiệu giới hạn về phía trái)

66             

Phao số 72

10o40’08”3N

106o45’12”3E

Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng (báo hiệu giới hạn về phía trái)

67             

Phao số 70

10o40’23”2N

106o44’36”0E

Ánh sáng màu đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 10s

Toàn thân màu đỏ, với một màu xanh lục nằm ngang, dấu hiệu ở đỉnh là một hình trụ màu đỏ (báo hiệu luồng chính chuyển sang phải)

68             

Phao số 73

10o40’01”8N

106o45’10”0E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng (báo hiệu luồng chính chuyển sang phải)

69             

Phao số 71

 

10o39’58”0N

106o44’18”5E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng (báo hiệu luồng chính chuyển sang phải)

70             

Phao số 69

10o39’38”1N

106o44’21”4E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng (báo hiệu luồng chính chuyển sang phải)

71             

Phao số 67

10o38’55”7N

106o44’59”1E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng (báo hiệu luồng chính chuyển sang phải)

72             

Phao số 65

10o36’46”2N

106o45’26”7E

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng (báo hiệu luồng chính chuyển sang phải)

73             

Phao số 63

10o38’44”7N

106o45’58”3E

Ánh sáng màu xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang, dấu hiệu đỉnh một hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng (báo hiệu luồng chính chuyển sang trái)