Tập tin đính kèm
Tải tập tin (SO DO LUONG SONG DUA.png)SO DO LUONG SONG DUA.png

Luồng 1 chiều, độ sâu thiết kế -7,0m, chiều dài 10km, bề rộng đáy thiết kế 60m, bán kính cong nhỏ nhất khoảng 360m (đoạn Tắc Dinh Cậu)

 

Cho phép tàu biển chở xăng dầu, các sản phẩm của dầu có trọng tải đến 2.000DWT và tàu biển chở các loại hàng hóa khác có trọng tải đến 3.000DWT được hành hải một chiều theo hướng từ Vũng Tàu vào Tp. Hồ Chí Minh.

I. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến luồng: 

Cho phép tàu biển chở xăng dầu, các sản phẩm của dầu có trọng tải đến 2.000DWT và tàu biển chở các loại hàng hóa khác có trọng tải dến 3.000DWT được hành hải một chiều theo hướng từ Vũng Tàu vào Tp. Hồ Chí Minh, với các thông số cơ bản sau:
          - Cao độ đáy -7,0m (hệ Hải đồ)
         - Chiều rộng luồng 60m
         - Chiều dài toàn tuyến: 10,4m
         - Bán kính cong nhỏ nhất khoảng Rmin= 360m