STT

TÊN BÁO HIỆU

VỊ TRÍ BÁO HIỆU

ĐẶC TÍNH

ÁNH SÁNG

HÌNH DẠNG,

KẾT CẤU

TRỤ, CHẬP TIÊU

1            

Tiêu 9

10°35'21.1"N 106°52'07.4"E

Ánh sáng xanh lục,  chớp đơn , chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và xanh lục xen kẽ

2            

Tiêu 12

10°35'05.3"N N106°52'29.1E

Ánh sáng đỏ,  chớp đơn, chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, sơn vạch ngang trắng và đỏ xen kẽ

PHAO BÁO HIỆU

3            

Phao số 2

10o32’03”8N

106o54’11”3E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2 + 1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

4            

Phao số 1

10o18’41”7N

106o54’26”3E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2 + 1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

5            

Phao số 4

10o33’02”4N

106o54’15”6E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

6            

Phao số 6

10o33’27”0N

106o53’51”4E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2 + 1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

7            

Phao số 3

10o34’03”8N

106o53'42”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2 + 1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

8            

Phao số 8

10o34’14”3N

106o53’09”0E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2 + 1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

9            

Phao số 10

10o34’36”6N

106o52’55”7E

Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu đỏ, dấu hiệu đỉnh hình trụ màu đỏ, số hiệu màu trắng

10        

Phao số 5

10o34’41”2N

106o52’57”7E

Ánh sáng xanh, chớp đơn chu kỳ 3s

Hình tháp lưới, toàn thân sơn màu xanh lục, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên, số hiệu màu trắng

11        

Phao số 7

10o34’56”0N

106o52’42”9E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2 + 1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng

12        

Phao số 11

10o35’36”8N

106o52’00”2E

Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2 + 1) chu kỳ 10s

Hình tháp, toàn thân sơn màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu, dấu hiệu đỉnh hình nón màu xanh lục, số hiệu màu trắng