Sử dụng vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố tại Quyết định số 252/QĐ-CHHVN ngày 28/4/2014 công bố vùng đón trả hoa tiêu trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. và Quyết định số 67/QĐ-CHHVN ngày 25/01/2014 công bố khu neo đậu tàu tại vùng nước cảng biển Vũng Tàu, cụ thể:

Vùng 1: cho tàu thuyền có chiều dài lớn nhất không quá 135m và mớn nước không quá 7,5m (trừ các tàu thuyền quy định tại vùng 3) đón hoa tiêu được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm A, B, C, D có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

10o20’46”

107o03’00”

10o20’43”

107o03’07”

B

10o20’52”

107o03’22”

10o20’48”

107o03’29”

C

10o20’01”

107o03’34”

10o19’58”

107o03’41”

D

10o19’56”

107o03’12”

10o19’52”

107o03’18”

Vùng 2: cho tàu thuyền có chiều dài lớn nhất không quá 135m và mớn nước không quá 7,5m (trừ các tàu thuyền quy định tại vùng 3) trả hoa tiêu được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm E, G, H, I có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

10o20’48”

107o02’43”

10o20’45”

107o02’50”

G

10o20’39”

107o02’04”

10o20’35”

107o02’11”

H

10o19’11”

107o02’25”

10o19’08”

107o02’32”

I

10o19’21”

107o03’04”

10o19’17”

107o03’11”

 Vùng 3: cho tàu thuyền chở xăng dầu, hàng hóa nguy hiểm, độc hại có tổng dung tích từ 5.000 GT trở lên; tàu thuyền có chiều dài lớn nhất trên 135m hoặc mớn nước trên 7,5m đón, trả hoa tiêu và tàu thuyền khác có yêu cầu, được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm K, L, M, N có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

10o17’00”

107o04’00”

10o16’56”

107o04’06”

G

10o17’00”

107o06’00”

10o16’56”

107o06’06”

H

10o15’28”

107o06’00”

10o15’25”

107o06’06”

I

10o15’28”

107o04’00”

10o15’25”

107o04’06”