STT TÊN CÔNG TRÌNH KHU VỰC VỊ TRÍ TĨNH KHÔNG
1 Cầu Sài Gòn Sông Sài Gòn   10m
2 Cầu Thủ Thiêm Sông Sài Gòn   10m
3 Cầu Phú Mỹ Sông Sài Gòn   49.25m
4 Đường dây điện số 1 (110 KV) Sông Sài Gòn   43m
5 Đường dây điện số 2 (200 KV) Sông Lòng Tàu   55m
6 Đường dây điện số 3 (220 KV) Sông Lòng Tàu   55m
7 Đường dây điện số 4 (500 KV) Sông Lòng Tàu   55m
8 Đường dây điện số 5 (110 KV) Sồng Soài Rạp   55m
9 Đường dây điện số 6 (110 KV) Sông Soài Rạp   55m
10 Đường dây điện số 7 (220 KV) Sông Soài Rạp   55m
11 Đường dây điện số 8 (220 KV) Sông Soài Rạp   55m
12 Đường dây điện số 9 (500 KV) Sông Soài Rạp   55m
13 Đường dây điện số 10 (500 KV) Sông Đồng Nai   55m