Tập tin đính kèm 107-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 120m từ hạ lưu phao số “60” -1350m đến thượng lưu phao số “32”+200m, đoạn từ hạ lưu phao số...
Tập tin đính kèm 101-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” Tọa...
Tập tin đính kèm 94-TBHH-TCTBĐATHHMN_1.pdf Căn cứ văn bản số 283/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 30/3/20167 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành di dời sà lan VL12745 bị chìm...