Tập tin đính kèm TBHH VTS han che hoat dong.pdf    Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.    Tên luồng: Sài Gòn - Vũng Tàu.    Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP...
Tập tin đính kèm TBHH ve Han che hoat dong TT VTS Vung Tau--.pdf Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Tên luồng: Sài Gòn - Vũng Tàu. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số...