Tập tin đính kèm Thongbaohanghai.pdf THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về việc hạn chế lưu thông hoạt động hàng hải ngày 05/09/2016
Tập tin đính kèm CB Luong Soai Rap - Dieu Chinh.pdf Điều chỉnh Quyết định số 1106/QĐ-CHHVN ngày 11/11/2014 của CHHVN về việc Công bố đưa Luồng hàng hải Soài Rạp vào sử dụng
Tập tin đính kèm 253-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf TBHH - Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp