Tập tin đính kèm 252-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf TBHH - Độ sâu các đoạn cạn phao "58", Vũng quay tàu VQ02, luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2015
Tập tin đính kèm 249-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-D9T83, Vũng quay VQ01 luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2015
Tập tin đính kèm 246-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf TBHH - Độ sâu khu nước trước cảng SPCT