Tập tin đính kèm Tải file nội dung Căn cứ văn bản số 25/TCHP-DA, ngày 29/01/2015 của công ty Cổ phần cảng Tân Cảng Hiệp Phước về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải Độ sâu vùng...
Tập tin đính kèm Tải file nội dung Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1225/BC-XNKSHHMN ngày 31/12/2014 và bình đồ độ sâu ký hiệu ĐT_1412_01 đến ĐT_1412_16 và TB_1412_01 đến TB_1412_06 tỷ lệ 1/2000...