Tập tin đính kèm 86-TBHH-TCTBDATHHMN_1- Do sau khu nươc CL7 + Ben 2.200 DWT.pdf Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến tàu 30.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau: Tên...
Tập tin đính kèm 89-TBHH-TCTBDATHHMN_1 - TSKT luong Dong Nai.pdf   Đoạn luồng hàng hải từ mũi Đèn Đỏ đến rạch Ông Nhiêu: 1.1. Trong phạm vi thiết kế đáy luồng hàng hải rộng 150m,...
Tập tin đính kèm 90-TBHH-TCTBDATHHMN_1 - TSKT Soai Rap.pdf   Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Soài Rạp, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng...