Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 14/4/2017 của Đảng...
Ngày 26/5/2017, tại Thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã khai mạc giải bóng đá mini nam cho công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam khu...
Ngày 13/7/2017, thừa ủy quyền của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho tập thể thuyền viên tàu...
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ...