Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1775/QCPH-CHHVN-A67 ngày 29/4/2016 giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Bảo vệ Chính trị V trong việc bảo đảm an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố cho các...
Tập tin đính kèm Thongbaotuyendung Tuyển dụng viên chức làm việc lại phòng An toàn - An ninh hàng hải; phòng Điều phối lưu thông hàng hải và Đại diện Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tại...

Chuyên mục phụ