Ngày 20/10/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 29/2016/TT-BGTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam. Theo đó, bãi bỏ nguyên tắc “Tiền công cứu hộ được...
Theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có trách nhiệm niêm yết giá vận chuyển và thông báo bằng văn bản đến Cục Hàng hải Việt Nam về địa chỉ trang thông tin điện...
Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn nhiều tàu neo đậu dài ngày trên biển. Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM kiểm tra công tác đảm bảo an toàn và tặng...
Triển khai chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam trong việc tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng biển năm 2016, ngày 10/01/2017, Cảng...

Chuyên mục phụ