Tập tin đính kèm Thongbaotuyendung Tuyển dụng viên chức làm việc lại phòng An toàn - An ninh hàng hải; phòng Điều phối lưu thông hàng hải và Đại diện Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tại...
Tập tin đính kèm CV233 Kính gửi: Các doanh nghiệp cảng biển trong khu vực Tp. Hồ Chí Minh  ...
Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải v/v quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải và Quyết định số 248/QĐ-CHHVN...

Chuyên mục phụ