Ngày 30/12/2016, Bộ GTVT ban hành Thông tư 50/2016/TT-BGTVT về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải biển nội địa đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền gồm:
    - Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
    - 01 bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển.
    - 01 bộ hồ sơ đăng kiểm tàu biển bao gồm các Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển (bản sao) quy định tại Thông tư 41/2016/TT-BGTVT.
    - 01 bản sao công chứng Hợp đồng đại lý hoặc 01 bản sao chứng thực giấy chỉ định đại lý đại diện cho chủ tàu nước ngoài.
    - Phương án chi tiết việc thực hiện vận chuyển hành khách và hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại.
Như vậy, so với quy định hiện nay tại Thông tư 04/2012/TT-BGTVT thì tổ chức, cá nhân khi xin cấp phép cần phải bổ sung thêm bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký tàu biển và hồ sơ đăng kiểm tàu biển.
Thông tư 50/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.