Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-CVHHTPHCM ngày 13/3/2018 của Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh về việc truyển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018, ngày 25/5/2018, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp cùng Biên phòng cửa khẩu cảng Tp. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an Tp. Hồ Chí Minh, Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, đường thủy nội địa đối với phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh.

Các lực lượng làm Lễ ra quân

Lúc 08h00 ngày 25/5/2018, gần 30 “tuyên truyền viên” cùng 5 ca nô đã tập trung tại Bến cano Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tại quận 7 làm Lễ ra quân. Địa điểm tuyên truyền sẽ được thực hiện trên các sông Nhà Bè, Lòng Tàu, Đồng Tranh, Tắt Cua, Tắt Ông Cu - Tắt Bài, Sông Gò Gia. Dọc đường đi, hầu hết các chủ phương tiện thủy nội địa, các hộ dân hoạt động đăng đáy trên tuyến luồng đều được các tuyên truyền viên hướng dẫn, phổ biến về đảm bảo an toàn hàng hải, đường thủy nội địa.

 

Các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền