Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 02/12/2014 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Được sự nhất trí của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, ngày 04/4/2015 Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức đại hội trọng thể Chi bộ lần thứ VI – nhiệm kỳ 2015 – 2020.