Tên bến Khu vực Vị trí
Bến đò Vàm Sát Rạch Cát Sông Soài Rạp Bờ Cần Giờ: Xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ
Bờ Long An: Xã Long Hựu, Cần Được, Long An