Tập tin đính kèm Dự toán chi ngân sách nhà nước dư toán ngân sách Công khai dự toán thu - chi NSNN của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM năm 2017