Dự toán chi NSNN từ nguồn phí cảng vụ năm 2017

Công khai dự toán thu - chi NSNN của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM năm 2017