Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống khủng bố cho các doanh nghiệp cảng biển, bến phao hoạt động trong khu vực cảng biển Tp. Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống khủng bố cho các doanh nghiệp cảng biển, bến phao hoạt động trong khu vực cảng biển Tp. Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1775/QCPH-CHHVN-A67 ngày 29/4/2016 giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Bảo vệ Chính trị V trong việc bảo đảm an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố cho các cảng biển quốc tế trong ngành hàng hải. Ngày 13 tháng...

Thông báo tuyển dụng đến ngày 15/04/2018

Thông báo tuyển dụng đến ngày 15/04/2018

Tuyển dụng viên chức làm việc lại phòng An toàn - An ninh hàng hải; phòng Điều phối lưu thông hàng hải và Đại diện Cảng vụ hàng hải Tp. Hồ Chí Minh tại Gò Gia....

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức vận hành, khai thác hệ thống VTS và viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 02/12/2014 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch đại...