Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2020

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 46-HD/ĐU ngày 14/4/2017 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về Hướng dẫn tổ chức Đại hội...

Giải bóng đá mini nam CCVCNLĐ các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Nam Năm 2017

Giải bóng đá mini nam CCVCNLĐ các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Nam Năm 2017

Ngày 26/5/2017, tại Thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam đã khai mạc giải bóng đá mini nam cho công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam khu vực phía Nam. Chủ trì tổ chức giải đấu...

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội chi bộ Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI - nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch số 122-KH/ĐU ngày 02/12/2014 của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch đại...

Thông báo công bố khu neo đậu tàu tại vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 25/01/2014 Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành quyết định số 66/QĐ-CHHVN v/v công bố Khu neo đậu tàu tại vùng nước cảng biển Tp. Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo đưa vào khai thác, sử dụng 50 điểm neo đậu...