Tập tin đính kèm 68TB-23.01.2018 Thông báo hạn chế hoạt động của hệ thống VTS (26.01.2018 - 09.02.2018).pdf Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh. Tên luồng: luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Căn cứ văn...
Tập tin đính kèm TBHH VTS han che hoat dong.pdf    Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.    Tên luồng: Sài Gòn - Vũng Tàu.    Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP...