Tập tin đính kèm
Tải tập tin (94-TBHH-TCTBĐATHHMN_1.pdf)94-TBHH-TCTBĐATHHMN_1.pdf

Căn cứ văn bản số 283/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 30/3/20167 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan VL12745 đã được di dời khỏi hiện trường khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, không còn ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải.

Thông báo hàng hải số 54/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/3/2017 hết hiệu lực.