Tập tin đính kèm
Tải tập tin (101-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf)101-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf
  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4”

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ
Kinh độ
Vĩ độ
Kinh độ
“T1” 10022’19,7” N 106050’20,4” E 10022’16,0” N 106050’26,8” E
“T2” 10021’00,9” N 106051’08,4” E 10020’57,2” N 106051’14,8” E
“T3” 10032’49,1” N 106044’36,0” E 10032’45,4” N 106044’42,5” E
“T4” 10029’11,2” N 106044’40,5” E 10029’07,6” N 106044’47,0” E

Căn cứ Văn bản số 479/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày17/5/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hàng hải phục vụ thi công công trình thuộc dự án Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp (khu vực thi công đoạn 2, đoạn 3),

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” thuộc dự án Duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp (Giai đoạn 2) chấm dứt hoạt động từ ngày 23/5/2017.

Các Thông báo hàng hải số 26/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 13/02/2017; số 65/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/4/2017 hết hiệu lực.