Tập tin đính kèm
Tải tập tin (107-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf)107-TBHH-TCTBDATHHMN_1.pdf

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 120m từ hạ lưu phao số “60” -1350m đến thượng lưu phao số “32”+200m, đoạn từ hạ lưu phao số “16”-580m đến hạ lưu phao số “14”-1000m rộng 120÷160m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Khu vực 1: Từ hạ lưu phao số “60”-1350m đến thượng lưu phao số “60”+230m (Km3+186 đến Km4+854).

- Khu vực 2: Từ hạ lưu phao số “38”-1050m đến thượng lưu phao số “32”+200m (Km14+600 đến Km20+400).

- Khu vực 3: Từ hạ lưu phao số “16”-580m đến hạ lưu phao số “14”-1000m (Km37+455 đến Km39+500).

Độ sâu nhỏ nhất của các khu vực nêu trên đạt 9,5m.