Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

Tên luồng: Sài Gòn - Vũng Tàu.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 786/TBHH-CVHHTPHCM ngày 15/8/2017 Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh về hạn chế hoạt động của Trung tâm VTS Vũng Tàu;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo: Thời gian hạn chế hoạt động của Trung tâm VTS Vũng Tàu phục vụ công tác di dời thiết bị Hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu để lắp đặt, tích hợp với hệ thống VTS Cái Mép - Thị Vải dự kiến thực hiện đến 17 giờ 30 ngày 27/8/2017. Các thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải thuộc Hệ thống trợ giúp hành hải VTS chỉ mang tính chất tham khảo trong quá trình di dời, lắp đặt, tích hợp.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các tàu biển và phương tiện thủy nội địa hành trình trong khu vực VTS phải hành trình tốc độ an toàn, tăng cường công tác cảnh giới, thường xuyên liên lạc VHF với Trung tâm VTS Hồ Chí Minh (kênh VHF 16/14/09) để phối hợp, tiếp nhận thông tin nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trên luồng.

 

Liên hệ Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028.39.406.373 (VTS), 028.39.404.151 (Trực ban); Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, số điện thoại 0254.3512811 (Trực ban); hoặc VHF kênh 16/08/09 để được hướng dẫn, hỗ trợ./.