Tập tin đính kèm
Tải tập tin (TBHH VTS han che hoat dong.pdf)TBHH VTS han che hoat dong.pdf

   Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

   Tên luồng: Sài Gòn - Vũng Tàu.

   Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

   Căn cứ Kế hoạch thực hiện cài đặt, tích hợp phần mềm V3000 cho hệ thống VTS luồng Cái Mép - Thị Vải;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh thông báo: Trong thời gian (dự kiến) từ 06 giờ 00 phút ngày 15/9/2017 đến 17 giờ 30 phút ngày 20/9/2017, nhằm cài đặt, tích hợp phần mềm hệ thống VTS luồng Cái Mép - Thị Vải và hệ thống VTS luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, Trung tâm VTS sẽ bị hạn chế hoạt động. Các thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải thuộc Hệ thống trợ giúp hành hải VTS chỉ mang tính chất tham khảo trong quá trình cài đặt, tích hợp.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

   Các tàu biển và phương tiện thủy nội địa hành trình trong khu vực VTS phải hành trình với tốc độ an toàn, tăng cường công tác cảnh giới, thường xuyên liên lạc VHF với Trung tâm VTS Hồ Chí Minh (kênh VHF 16/14/09) để phối hợp, tiếp nhận thông tin nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trên luồng.

   Liên hệ Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028.39.406.373 (VTS), 028.39.404.151 (Trực ban); Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, số điện thoại 0254.3512811 (Trực ban); hoặc VHF kênh 16/08/09 để được hướng dẫn, hỗ trợ./.